Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Van Oostveen Strafrecht (verder: VOS).

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Kantoor: Van Oostveen Strafrecht (ook bekend als Van Oostveen Advocaat). VOS is een eenmanszaak gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76472019.

1.2 De Advocaat: mr. C.L. van Oostveen.

1.3 Cliënt: de opdrachtgever van de Advocaat die de opdracht aanvaardt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten die worden verricht door de Advocaat ten behoeve van opdrachten die worden verstrekt door de Cliënt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor VOS werkzaam zijn of waren.

2.3 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1 Wanneer een Cliënt aan de Advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de Cliënt en de Advocaat pas tot stand nadat de Advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

3.2 Een opdracht wordt geacht aan de Advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de Advocaat te worden aanvaard. De Cliënt stemt ermee in dat de Advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan VOS verbonden advocaten en/of (juridisch) medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
3.3 Bij afwezigheid door ziekte of anderszins laat de Advocaat zijn werkzaamheden waarnemen door mevr. mr. M.M. Vié, advocaat te Den Haag, krachtens een waarneemovereenkomst. De Cliënt stemt hiermee in.

3.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve en in het belang van de Cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.5 De Advocaat zal zich inspannen het door de Cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat bereikt wordt.

3.6 Ter uitvoering van de opdracht mag de Advocaat, onverminderd haar verschoningsrecht en geheimhoudings-plicht, gegevens van of over de Cliënt aan derden ter beschikking stellen.

3.7 De Advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaarders-bijstand) de selectie van deze derden – zoveel als redelijkerwijs mogelijk – met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen in het handelen of nalaten van deze derden is uitgesloten.

 

Artikel 4 – Verplichtingen Cliënt

4.1 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de Advocaat aangeeft, of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Advocaat worden verstrekt.

4.2 Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Advocaat zijn verstrekt, heeft de Advocaat het recht om – met inachtneming van de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand – de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 5 – Honorarium en declaratie

5.1 Indien rechtshulp op basis van een toevoeging geschiedt, onder voorbehoud van instemming door de Raad voor Rechtsbijstand hiervoor, dient de opdrachtgever de hieraan verbonden eigen bijdrage vooraf te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de toevoeging niet wordt verleend, dient te opdrachtgever de reeds gewerkte en nog te werken uren tegen het standaard uurtarief (€ 250,00 ex. BTW) te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien een uurtarief wordt overeengekomen is deze exclusief BTW. Het uurtarief kan, na overleg met de Cliënt, verschillen al naar gelang de werkzaamheden die de Advocaat dient te verrichten ter uitvoering van de opdracht.

5.3 De kosten van uitvoering van de opdracht door de Advocaat omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met omzetbelasting en verschotten.

5.4 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd. VOS declareert op basis van voorschotnota’s, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden voor aanvang (of voortzetting) van de werkzaamheden.

5.5 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door de Advocaat ten behoeve van de Cliënt worden betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). De kosten worden één op één doorberekend aan de Cliënt.

5.6 Financiële afspraken tussen de Advocaat en Cliënt worden altijd schriftelijk bevestigd door de Advocaat.

5.7 In geval van annulering van een opdracht is de Cliënt in ieder geval verplicht tot vergoeding van alle door de Advocaat reeds gemaakte kosten ter uitvoering van de opdracht.

5.8 De standaard uurtarieven van de Advocaat kunnen jaarlijks op 1 januari gewijzigd worden. Tijdens de duur van de opdracht kan het uurtarief alleen met toestemming van de Cliënt gewijzigd worden.

 

Artikel 6 – Betaling en opschorting/staking werkzaamheden

6.1 Declaraties dienen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te worden betaald binnen veertien dagen na de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels)rente, als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd is vanaf de datum van verzuim. Indien incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 40,- per declaratie, te vermeerderen met BTW.

6.2 Indien de declaratie niet op tijd wordt voldaan, is de Advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de Cliënt dan die waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking hebben. In dat geval is de Advocaat niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. Hierbij wordt te allen tijde de geldende regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand in acht genomen.

 

Artikel 7 – Derdengelden

7.1 De derdengelden van VOS worden beheerd door: Stichting Beheer Derdengelden Van Oostveen Advocaat (KvK: 27336582).

7.2 Gelden die ten behoeve van de Cliënt worden ontvangen op de bankrekening van de aan de Advocaat toebehorende Stichting Beheer Derdengelden, worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan de rechthebbende(n). Over de derdengelden als hier bedoeld wordt geen rente vergoed. De Advocaat is gerechtigd de gelden, ontvangen van derden en ontvangen op de bankrekening van de aan de desbetreffende Advocaat toebehorende Stichting Beheer Derdengelden en bestemd voor de Cliënt, te verrekenen met al hetgeen de Advocaat, al dan niet opeisbaar, te vorderen heeft, waartoe de voornoemde Stichting hierbij onherroepelijk wordt gemachtigd in verband hiermee betreffende gelden over te maken op de bankrekening c.q. te voldoen aan de Advocaat. Hiertoe wordt steeds schriftelijk aan de Cliënt bevestigd welke derdengelden met welke specifieke vorderingen worden verrekend. Cliënt stemt hier op voorhand mee in.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door de Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

8.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van

€ 5.000,- inclusief BTW.

8.3 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van zes maanden na de dag waarop de Cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de Advocaat voor die schade.

 

Artikel 9 – Archivering

Na het eindigen van een zaak wordt het procesdossier vernietigd. Correspondentie tussen de Advocaat en de Cliënt, financiële stukken en andere door de Advocaat relevant geachte stukken worden (digitaal) gearchiveerd en gedurende vijf jaar bewaard. In deze periode kunnen de stukken worden opgevraagd tegen betaling van € 50,00 administratiekosten, indien niet eerder aan Cliënt verstrekt. Na voornoemde bewaartermijn zal het (restant van het) dossier worden vernietigd.

 

Artikel 10 – Opzegging

10.1 De Cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

10.2 De betrokken Advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de Cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling 

11.1 VOS neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met VOS aanvaardt de Cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

12.2 Alvorens een klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij VOS te worden behandeld, waarbij met de Cliënt zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld. De klachtenfunctionaris van VOS is mevr. mr. M.M. Vié.

12.3 De Cliënt dient zijn klacht schriftelijk aan VOS voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennisnam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

12.4 VOS kan, indien zij dit wenselijk acht, de Cliënt uitnodigen voor een gesprek waarbij de Cliënt nader zal worden gehoord omtrent zijn klacht.

12.5 VOS zal binnen vier weken na dit gesprek dan wel binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk een oplossing aan de Cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de Cliënt zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

12.6 De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag ter hoogte van € 10.000,-.

12.7 VOS  kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en de Advocaat is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 13 – Privacy 

VOS gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van cliënten en voldoet daarbij aan de geldende wet- en regelgeving zoals gehanteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het privacy-statement wordt verwezen naar de website van VOS: www.vo-strafrecht.nl.

 

Den Haag, 1 januari 2023

Privacy Statement

Algemeen
Van Oostveen Strafrecht respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Van Oostveen Strafrecht maakt daarbij onderscheid tussen:

  • persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, en
  • persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.
    Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met een advocaat).

 

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die Van Oostveen Strafrecht verwerkt, zullen uitsluitend worden gebruikt:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • voor de uitvoering van onze dienstverlening;

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Van Oostveen Strafrecht daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Van Oostveen Strafrecht stelt.

 

Beveiliging en bewaartermijn
Van Oostveen Strafrecht bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Van Oostveen Strafrecht heeft daarnaast passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Wijzigingen
We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen.

 

Vragen en recht op inzage en correctie
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Oostveen Strafrecht, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via vanoostveen@vo-strafrecht.nl o.v.v. “Privacy Statement” of via telefoonnummer 06 42 17 45 42.

 

DISCLAIMER
Via onze website wordt algemene informatie verstrekt over Van Oostveen Strafrecht en/of juridische of andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Van Oostveen Strafrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Hoewel Van Oostveen Strafrecht uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Den Haag, 1 januari 2023